Menu
×
投资人邮箱:
dong_ban@pncs.cn
投资者关系
科技立志成为卓越的企业,行业中诚信和卓越的典范
科技自信是值得投资者信赖和长期陪伴成长的科创企业
公司治理 公司公告 社会责任报告 投资者问答 投资者调研
公司治理
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁发的有关法规的规定,并结合公司实际情况,建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的权责明确、相互制衡的公司治理架构。
$('#fsharebtn').share({sites: ['wechat','qq','weibo']}); if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }